FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

घुर्मी खोलाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी बोलपत्र अह्वान ।

पशु हाट बजार, बाख्रा बजार र गुदरी बजारको सेवा शुल्क ठेक्काको बोलपत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना ।

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

घुर्मी खोलाको ठेक्काको सूचना प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा ।